Begrippenlijst

Ambtelijke werkzaamheden
De taken die krachtens de wet enkel zijn voorbehouden aan de daarvoor bevoegde persoon. De ambtelijke werkzaamheden van de gerechtsdeurwaarder behelzen onder meer het dagvaarden van personen voor de rechter, het betekenen van executoriale titels, het leggen van beslagen, het doen van gerechtelijke ontruimingen en het toezicht houden op veilingen.

Akte
Ondertekend geschrift dat als bewijs kan dienen.

Beschikking
Een rechterlijke eindbeslissing in een verzoekschriftprocedure.

Betekening
Uitreiking van gerechtelijke stukken door een deurwaarder, zoals een dagvaarding, een oproeping of een vonnis.

Comparitie van partijen
Een mondelinge zitting waarbij beide partijen aanwezig moeten zijn. Het doel van deze zitting is om inlichtingen te geven.

Curator
Persoon die de rechtbank aanwijst om op te treden namens iemand die handelingsonbekwaam is (onder curatele is gesteld).

Crediteur
De schuldeiser

Conclusie
Een processtuk dat op de dienende dag wordt overgelegd ter zitting en waarin wordt verwezen naar het exploot van dagvaarding en waarbij eventueel ook nog producties in het geding wordt gebracht.

Conclusie van antwoord
Inhoudelijk verweer van gedaagde op de door de eisende partij uitgebrachte dagvaarding.

Conclusie van repliek
Inhoudelijk verweer van eiser op de door de gedaagde ingediende conclusie van antwoord.

Conclusie van dupliek
Inhoudelijk verweer van gedaagde op de door de eisende partij ingediende conclusie van repliek.

Conservatoir beslag
Een beslag wat kan worden gelegd voordat er een gerechtelijke procedure is gevoerd. Het beslag kan alleen worden gelegd uit kracht van een verlof van de Voorzieningenrechter. Het beslag heeft een bewarende functie, ter voorkoming dat de schuldeiser wordt benadeeld.

Dagvaarding
Het exploot van de gerechtsdeurwaarder waarbij de gedaagde wordt opgeroepen om te verschijnen ter terechtzitting.

Debiteur
De schuldenaar

Eiser
Partij die de gerechtelijke procedure middels een dagvaarding laat aanvangen.

Executie
Tenuitvoerlegging van de grosse van het veroordelende vonnis, arrest, beschikking of een notariële akte door middel van beslag op diverse vermogensbestanddelen van de schuldenaar.

Executoriaal
Voor tenuitvoerlegging vatbaar.

Executie-veiling
Verkoop bij opbod door de gerechtsdeurwaarder van de in beslag genomen roerende zaken of door de notaris van de onroerende zaken

Exploot
Een door de gerechtsdeurwaarder of belastingdeurwaarder opgemaakte akte met volledige bewijskracht.

Executoriaal beslag
Beslag dat wordt gelegd uit kracht van een executoriale titel (zoals een vonnis of een beschikking).

Faillissement
De toestand waarin schulden niet meer betaald kunnen worden.

Gemachtigde
Procesvertegenwoordiger.

Gerecht
Rechtsprekende instantie. Bijvoorbeeld: rechtbank, gerechtshof, Hoge Raad.

Gerechtsdeurwaarder
Een door de Kroon benoemde openbaar ambtenaar en zelfstandig ondernemer. Als openbaar ambtenaar voert de gerechtsdeurwaarder taken uit die hem krachtens de wet zijn toegewezen. Als zelfstandig ondernemer bestaan de werkzaamheden van de gerechtsdeurwaarder onder meer uit het incasseren van vorderingen, het geven van juridische adviezen en het verlenen van juridische bijstand

Griffie
Administratieve afdeling van een gerecht.

Griffierecht
Bedrag dat aan een gerecht moet worden betaald als men een civiele of bestuursrechtszaak start.

Gedaagde
Degene tegen wie een eis of vordering wordt gericht. Tegenpartij van de eiser.

In gebreke stellen
Is de schriftelijke mededeling van de schuldeiser waarbij de schuldenaar wordt aangemaand om de overeengekomen prestatie te verrichten, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog die prestatie te verrichten. Als de schuldenaar dan niet binnen die termijn heeft gepresteerd dan is hij in verzuim. Uiteraard moet de prestatie van de schuldenaar dan wel opeisbaar zijn.

Kantonrechter
De kantonrechter houdt zich bezig met geschillen over huurzaken, arbeidsrechtelijke zaken, consumentenkoopzaken en overige geldvorderingen tot en met 25.000 euro en een aantal familierechtelijke aangelegenheden.

Kort geding
Procedure om in een spoedeisende zaak snel een (voorlopige) beslissing van de rechtbank te krijgen.

Niet-ambtelijke taken
De werkzaamheden die niet enkel zijn voorbehouden aan de gerechtsdeurwaarder, zoals het incasseren van vorderingen en het geven van juridische adviezen.

Onroerende zaken
De grond en de gebouwen alsmede de daarmee aard- en nagelvast verbonden zaken

Ontruiming
Bij een gerechtelijke ontruiming wordt de onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning, bedrijfsruimte, berging, garage) leeg gehaald en wordt er gezorgd dat de veroordeelde persoon geen toegang meer heeft tot de onroerende zaak, Een ontruiming geschied op grond van bijvoorbeeld een huurachterstand, overlast, hennepteelt, beëindiging van het huurcontract of ontbinding van de huurovereenkomst door de rechter. De gerechtelijke ontruiming vindt plaats door een gerechtsdeurwaarder en enkel uit kracht van een executoriale titel.

Proceskosten
De kosten die moeten worden gemaakt voor een juridische procedure, zoals dagvaardingskosten, griffierechten en salaris van de gemachtigden.

Proces-verbaal
Het door een daartoe bevoegde openbaar ambtenaar opgesteld stuk waarin onder meer zijn handelen en/of waarnemingen zijn opgenomen en welke akte onder meer geldt als bewijs wanneer er later onenigheid bestaat over de desbetreffende feiten/omstandigheden.

Roerende zaken
Zaken die niet aard- en nagelvast verbonden zijn met de grond en/of de gebouwen.

Rol
Een lijst van zaken die op de rolzitting worden behandeld. Op die lijst staat ook welke stukken de partijen moeten uitwisselen.

Rolbeschikking
Uitspraak door de rechter, waarbij hij de termijnen voor het nemen van conclusies en de dagbepaling voor pleidooi en vonnis vaststelt.

Schikking
Tussentijdse overeenkomst tussen partijen waarmee het conflict is opgelost, voordat de rechter een uitspraak heeft gedaan.

Tussenvonnis
Vonnis waarbij de rechter geen eindbeslissing geeft, maar bijvoorbeeld een bewijsopdracht of onderzoek beveelt.

Verstek
Niet verschijnen van de gedaagde op de rechtszitting.

Verzet
Bezwaar tegen een uitspraak dat iemand kan indienen die bij verstek (afwezigheid) veroordeeld is.

Vonnis
Een uitspraak in een procedure die begint met een dagvaarding.

Voorlopige voorziening
Een voorlopige beslissing in spoedeisende zaken als voorschot op de eindbeslissing of als tijdelijke regeling tot de eindbeslissing er is.