Begrippenlijst

Ambtelijke werkzaamheden

De taken die krachtens de wet enkel zijn voorbehouden aan de daarvoor bevoegde persoon. De ambtelijke werkzaamheden van de gerechtsdeurwaarder behelzen onder meer het dagvaarden van personen voor de rechter, het betekenen van executoriale titels, het leggen van beslagen, het doen van gerechtelijke ontruimingen en het toezicht houden op veilingen.

Akte

Ondertekend geschrift dat als bewijs kan dienen.

Beschikking

Een rechterlijke eindbeslissing in een verzoekschriftprocedure. 

Betekening

Uitreiking van gerechtelijke stukken door een deurwaarder, zoals een dagvaarding, een oproeping of een vonnis.

Comparitie van partijen

Een mondelinge zitting waarbij beide partijen aanwezig moeten zijn. Het doel van deze zitting is om inlichtingen te geven.

Curator

Persoon die de rechtbank aanwijst om op te treden namens iemand die handelingsonbekwaam is (onder curatele is gesteld).

Crediteur

De schuldeiser

Conclusie 

Een processtuk dat op de dienende dag wordt overgelegd ter zitting en waarin wordt verwezen naar het exploot van dagvaarding en waarbij eventueel ook nog producties in het geding wordt gebracht. 

Conclusie van antwoord

Inhoudelijk verweer van gedaagde op de door de eisende partij uitgebrachte dagvaarding.

Conclusie van repliek

Inhoudelijk verweer van eiser op de door de gedaagde ingediende conclusie van antwoord.

Conclusie van dupliek 

Inhoudelijk verweer van gedaagde op de door de eisende partij ingediende conclusie van repliek.

Conservatoir beslag

Een beslag wat kan worden gelegd voordat er een gerechtelijke procedure is gevoerd. Het beslag kan alleen worden gelegd uit kracht van een verlof van de Voorzieningenrechter. Het beslag heeft een bewarende functie, ter voorkoming dat de schuldeiser wordt benadeeld. 

Dagvaarding

Het exploit van de gerechtsdeurwaarder waarbij de gedaagde wordt opgeroepen om te verschijnen ter terechtzitting.

Debiteur

De schuldenaar

Eiser 

Partij die de gerechtelijke procedure middels een dagvaarding laat aanvangen.

Executie

Tenuitvoerlegging van de grosse van het veroordelende vonnis, arrest, beschikking of een notariële akte door middel van beslag op diverse vermogensbestanddelen van de schuldenaar.

Executoriaal

Voor tenuitvoerlegging vatbaar.

Executie-veiling

Verkoop bij opbod door de gerechtsdeurwaarder van de in beslag genomen roerende zaken of door de notaris van de onroerende zaken

Exploit

Een door de gerechtsdeurwaarder of belastingdeurwaarder opgemaakte akte met volledige bewijskracht.

Executoriaal beslag

Beslag dat wordt gelegd uit kracht van een executoriale titel (zoals een vonnis of een beschikking).

Faillissement

De toestand waarin schulden niet meer betaald kunnen worden. 

Gemachtigde

Procesvertegenwoordiger.

Gerecht

Rechtsprekende instantie. Bijvoorbeeld: rechtbank, gerechtshof, Hoge Raad.

Gerechtsdeurwaarder

Een door de Kroon benoemde openbaar ambtenaar en zelfstandig ondernemer. Als openbaar ambtenaar voert de gerechtsdeurwaarder taken uit die hem krachtens de wet zijn toegewezen. Als zelfstandig ondernemer bestaan de werkzaamheden van de gerechtsdeurwaarder onder meer uit het incasseren van vorderingen, het geven van juridische adviezen en het verlenen van juridische bijstand

Griffie

Administratieve afdeling van een gerecht.

Griffierecht 

Bedrag dat aan een gerecht moet worden betaald als men een civiele of bestuursrechtszaak start.

Gedaagde 

Degene tegen wie een eis of vordering wordt gericht. Tegenpartij van de eiser.

In gebreke stellen

is de schriftelijke mededeling van de schuldeiser waarbij de schuldenaar wordt aangemaand om de overeengekomen prestatie te verrichten, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog die prestatie te verrichten. Als de schuldenaar dan niet binnen die termijn heeft gepresteerd dan is hij in verzuim. Uiteraard moet de prestatie van de schuldenaar dan wel opeisbaar zijn.

Kantonrechter 

De kantonrechter houdt zich bezig met geschillen over huurzaken, arbeidsrechtelijke zaken, consumentenkoopzaken en overige geldvorderingen tot en met 25.000 euro en een aantal familierechtelijke aangelegenheden.

Kort geding 

Procedure om in een spoedeisende zaak snel een (voorlopige) beslissing van de rechtbank te krijgen.

Niet-ambtelijke taken

De werkzaamheden die niet enkel zijn voorbehouden aan de gerechtsdeurwaarder, zoals het incasseren van vorderingen en het geven van juridische adviezen. 

Onroerende zaken

De grond en de gebouwen alsmede de daarmee aard- en nagelvast verbonden zaken

Ontruiming

Bij een gerechtelijke ontruiming wordt de onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning, bedrijfsruimte, berging, garage) leeg gehaald en wordt er gezorgd dat de veroordeelde persoon geen toegang meer heeft tot de onroerende zaak, Een ontruiming geschied op grond van bijvoorbeeld een huurachterstand, overlast, hennepteelt, beëindiging van het huurcontract of ontbinding van de huurovereenkomst door de rechter. De gerechtelijke ontruiming vindt plaats door een gerechtsdeurwaarder en enkel uit kracht van een executoriale titel.

Proceskosten 

De kosten die moeten worden gemaakt voor een juridische procedure, zoals dagvaardingskosten, griffierechten en salaris van de gemachtigden.

Proces-verbaal

Het door een daartoe bevoegde openbaar ambtenaar opgesteld stuk waarin onder meer zijn handelen en/of waarnemingen zijn opgenomen en welke akte onder meer geldt als bewijs wanneer er later onenigheid bestaat over de desbetreffende feiten/omstandigheden.

Roerende zaken

Zaken die niet aard- en nagelvast verbonden zijn met de grond en/of de gebouwen.

Rol 

Een lijst van zaken die op de rolzitting worden behandeld. Op die lijst staat ook welke stukken de partijen moeten uitwisselen.

Rolbeschikking

Uitspraak door de rechter, waarbij hij de termijnen voor het nemen van conclusies en de dagbepaling voor pleidooi en vonnis vaststelt.

Schikking 

Tussentijdse overeenkomst tussen partijen waarmee het conflict is opgelost, voordat de rechter een uitspraak heeft gedaan.

Tussenvonnis 

Vonnis waarbij de rechter geen eindbeslissing geeft, maar bijvoorbeeld een bewijsopdracht of onderzoek beveelt.

Verstek 

Niet verschijnen van de gedaagde op de rechtszitting.

Verzet

Bezwaar tegen een uitspraak dat iemand kan indienen die bij verstek (afwezigheid) veroordeeld is.

Vonnis 

Een uitspraak in een procedure die begint met een dagvaarding.

Voorlopige voorziening 

Een voorlopige beslissing in spoedeisende zaken als voorschot op de eindbeslissing of als tijdelijke regeling tot de eindbeslissing er is. 

Rijken Gerechtsdeurwaarders | Incassobureau | Juristen Den Bosch

placeholderimage

Ons gerechtsdeurwaarders- en incassobureau is sinds 1972 succesvol met het incasseren van alle denkbare soorten vorderingen. Wij hebben veel ervaring met moeilijk inbare vorderingen. 

 

» Lees meer over Rijken Gerechtsdeurwaarders

Actueel

KEI

05 december 2017 - KEI We zijn alweer even op weg met KEI. Het is even wennen, maar het spreekwoord ‘al doende leert men’, is hier zeker van toepassing! Een fijne bijkomstighei... » Lees meer

WIK anno 2017

09 maart 2017 - Conform de Wet Incassokosten (WIK) dienen incassokosten aan consument-schuldenaren tijdig te worden aangezegd wil schuldeiser er in rechte aanspraak op kunne... » Lees meer
» Meer nieuwsberichten

Openbare verkopen

» Alle openbare verkopen