Rijken Gerechtsdeurwaarders leent zich niet voor louche praktijken of voor het incasseren van spookfacturen.

Reactie n.a.v. de uitzending van Radar.

Algemeen:
Rijken Gerechtsdeurwaarders leent zich niet voor louche praktijken of voor het incasseren van spookfacturen.

Het is vrijwel onmogelijk om vooraf de gegrondheid van een openstaande factuur uitgebreid te beoordelen. Bij bijvoorbeeld telefonische spoedopdrachten kan logischerwijs sneller discussie ontstaan over een rekening dan bij een normale bestelling van een paar schoenen. Wij hebben gezien de omstandigheden niet de indruk dat sprake is van spookfacturen. Bepaalde zaken kunnen altijd beter, en wij adviseren onze opdrachtgevers hierover uiteraard ook, maar voor zover wij kunnen overzien is in alle gevallen gewoon sprake geweest van een opdracht tot het uitvoeren van werkzaamheden aan Lekdetectiecentrale.

Rijken Gerechtsdeurwaarders geeft aan iedere wederpartij van Lekdetectiecentrale (uiteraard) direct schriftelijk te kennen dat hij of zij bezwaar kan maken tegen een vordering. Als er bezwaar wordt gemaakt, dan wordt de incassoprocedure direct gestopt totdat Lekdetectiecentrale een uitleg heeft gegeven, en wordt dit ook aan de wederpartij van Lekdetectiecentrale medegedeeld.

Uiteindelijk is het, bij een blijvend verschil van mening, aan de rechter om de gegrondheid van een factuur te beoordelen.

Vonnissen:
Wij hebben namens Lekdetectiecentrale (NB: inclusief haar rechtsvoorganger) zes zaken aan de rechter voorgelegd, waarvan drie keer verstek is verleend. In vijf van de zes procedures is de wederpartij van Lekdetectiecentrale veroordeeld tot betaling. In één procedure is de vordering afgewezen, niet om fout of “louche” handelen, maar vanwege het door de rechter gevolgde verweer dat een ander dan de wederpartij de opdracht aan Lekdetectiecentrale had verstrekt.

Nergens heeft de rechter geoordeeld dat Lekdetectiecentrale verkeerd of ontoelaatbaar heeft gehandeld, of heeft de rechter kanttekeningen bij het handelen van Lekdetectiecentrale geplaatst.

Klachten / verweren:
Wij hebben naar mijn weten nooit klachten van mensen ontvangen aan ons eigen adres, wegens het zetten van druk in dossiers van Lekdetectiecentrale, behalve dan van de advocaat Janssens zelf. Wij ontvangen doorgaans juist ook complimenten voor onze correcte en open opstelling.

Wel is het zo dat wij meer dan gemiddeld verweren hebben ontvangen van mensen betreffende vorderingen van Lekdetectiecentrale. Zoals gezegd kan dit echter ook geheel of gedeeltelijk aan de aard van de overeenkomsten liggen. Naar aanleiding van het aantal verweren hebben wij wel bepaalde problemen gezien en hebben wij Lekdetectiecentrale geadviseerd om haar werkwijze aan te passen, zoals we zoals al gezegd al onze opdrachtgevers adviseren. Hieraan is in ieder geval deels gevolg gegeven. De meeste verweren zijn dan ook gevoerd in relatief oudere dossiers. Wij blijven dit uiteraard evalueren.

Ten aanzien van het in de e-mail d.d. 13 oktober 2021 gestelde deel ik mede dat in de genoemde incassobrief duidelijk staat dat mensen bezwaar kunnen maken. Mensen geven inderdaad soms per e-mail of telefonisch te kennen het niet eens te zijn met de vordering, maar wij ontvangen geen klachten over de toonzetting of vermeende druk in deze brief. Wij sturen zoals gezegd inhoudelijke verweren die wij ontvangen door aan onze opdrachtgever. Als wij reactie van Lekdetectiecentrale krijgen, dan geven wij het standpunt van Lekdetectiecentrale door aan de wederpartij. Als wij ook na rappel geen reactie van Lekdetectiecentrale krijgen, dan sluiten wij na verloop van tijd de zaak, zoals overigens ook bij andere opdrachtgevers het geval is. De term “seponeren” wordt door ons overigens niet gebruikt.

Tot slot:
Ik betreur uiteraard dat wij door de opstelling van één (niet onafhankelijke) advocaat in een negatief daglicht worden gesteld. Wij zullen ons wel beraden over onze positie richting Lekdetectiecentrale, maar van de andere kant buigen wij ook niet voor onterechte klachten aan ons adres. Ook een opdrachtgever die vanwege de aard van de overeenkomsten relatief meer verweren moet verwerken, verdient bijstand bij de incasso van openstaande facturen.

De juiste weg om een vermeende oneerlijke handelspraktijk aan te pakken is overigens om een verzoekschrift in te dienen op de voet van artikel 3:305d lid 1, aanhef en onder a, Burgerlijk Wetboek. De rechter kan een handelaar een bevel geven om bepaalde overtredingen te staken, eventueel op straffe van een dwangsom. Dat door de betreffende advocaat niet deze weg gevolg wordt, maar (herhaaldelijk) de media gezocht wordt, is op zijn minst ironisch te noemen gezien het verwijt richting de gerechtsdeurwaarder.

Wij handelen in al onze zaken naar eer en geweten en dat zullen wij ook blijven doen.

Carla Rijken | Rijken Gerechtsdeurwaarders

Winkelmandje